Cited by CrossRef (1)

  1. Xiaorong Han, Cheng Li, Shuai Zhang, Xiaojie Hou, Zhongbo Chen, Jin Zhang, Ying Zhang, Jian Sun, Yonggang Wang. Why thromboembolism occurs in some patients with thrombocytopenia and treatment strategies. Thrombosis Research 2020;196:500
    https://doi.org/10.1016/j.thromres.2020.10.005